Monday, 21 January 2013

Счетоводна кантора ЕГИДА


Счетоводна кантора ЕГИДА е създадена през 2000 година. Нашата основна мисия  е максимално освобождаване на клиентите ни от ангажимента да мислят за счетоводство, данъци, осигуровки и всички проблеми свързани с тях, като подходът към всяка фирма е уникален, съобразен с нейната специфика.  


Фирмата е регистрирана с основен предмет на дейност счетоводно обслужване и предоставяне на данъчни и финансови консултации, което по Закона за счетоводството се квалифицира като специализирано счетоводно предприятие.

Счетоводна кантора ЕГИДА консултира и счетоводно обслужва компании от различни области на икономиката – инвестиции, реклама, външна и вътрешна търговия, туризъм, строителство, здравеопазване, сдружения с не стопанска цел.

В условията на постоянно променящ се стопански климат и динамика най-вече в областта на счетоводството и данъчното законодателство, нашият екип се ангажира да предоставя на своите клиенти набор от услуги с практическа реализация, основаващи се на нашия професионализъм, творчески подход, адаптивност и дългогодишен опит.

Няколко са причините, които предопределят избора на съвременния бизнес за обслужване от счетоводна кантора.При възлагане на счетоводното обслужване на счетоводна кантора :
  1. Не се правят инвестиции в техника и счетоводен софтуер, нормативни бази и методически издания, обучения и участия в семинари.
  2. Не се заделят ресурси за работно място "счетоводител".
  3. Работи се с квалифициран и опитен счетоводен персонал, дипломирани ескперт счетоводители, юристи.
  4. Партньорството със счетоводна кантора е обвързано с носене на отговорност за евентуални грешки. 
Счетоводната практика е огромна и не е по силите на един служител да обхване всичко. Локалният счетоводител в една фирма се затруднява, когато трябва да реши по-сложни и не традиционни казуси. От една страна все по-често фирмите-клиенти поставят много въпроси, които в повечето случаи са най-малко счетоводни: ТРЗ, Кодекс на труда, социално осигуряване, търговски сделки. В тези случаи счетоводните кантори следят и реагират на всички промени в данъчното законодателство и уведомяват навреме своите клиенти. Те работят по-изгодно от гледна точка на разходите и с по-малко грешки. За тях обучението на персонала и анализът на практиката са задължителни. Информационна обезпеченост е абсолютно изискване в работата им. Счетоводната къща поема отговорността за неправилно съставени отчети, неправилно начислени данъци или пропуснати срокове.

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.